Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás a GDPR 13. cikk szerintAdatkezelési tájékoztató és folyamatleírás adatkezelésről

 

A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

név: Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény

székhely: 2890 Tata, Fürdő utca 19. 

postacím: 2890 Tata, Fürdő utca 19. 

adószám, azonosító szám: 15823687-1-11

e-mail cím: tegali@tata.hu

telefonszám: 34/586-058

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége: 

A Fenntartó által megbízott adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

L Tender-Consulting Kft., adatvedelem@tata.hu

 

Az adatkezelés célja: 

Egészségügyi ellátás nyújtása (közfeladat)

- Iskola-egészségügyi ellátás

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján.

 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos információk: 

A személyes adat szolgáltatásának alapja:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.), 

  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 

 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Az adatkezelés során begyűjtött adatokat az eKRÉTA Informatikai Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4., továbbiakban adatfeldolgozó) tárolja, kezeli és feldolgozza, tárolja és archiválja. Az adatkezelési folyamatok zárt, titkosított rendszerben történnek, mely során az adatfeldolgozó az adatok részéhez vagy egészéhez nem fér hozzá, azokat másolni, továbbítani nem tudja. 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az adatkezelés során nem történik adattovábbítás. 

A Tatai egészségügyi Alapellátó Intézmény felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Tatai egészségügyi Alapellátó Intézményt, úgy a Tatai egészségügyi Alapellátó Intézmény, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adattárolással kapcsolatos egyes jogszabályokban meghatározott időtartam. 

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény feladatellátási helyén történő közfinanszírozott egészségügyi alapellátás

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

  • kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

  • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1)

                 bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,

  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

  • jogorvoslattal élhet.

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot.

 

Az Új Óvoda, Általános Iskola Szakiskola Készségfejlesztő Iskola Kollégium EGYMI iskola-egészségügyi szolgálata

Iskolai adatkezelők:

Ujlakiné Pándi Emőke   iskolavédőnő

Dr Seprődi Bence   iskolaorvos

E-mail:

u.emoke@freemail.hu

Telefon:

+36(30)396-17-28
Vissza

Tatai Diákotthon (Az Alapitvány adószáma: 19151221-1-11 )
Iroda: H-2890 Tata, Új út 21. Telefon: +36 34 587470